همکاران

محمدرضا سلطانی
مدیر اجرایی
29902399
29905434
Mo.Soltani [at] mail.sbu.ir
نوراله فقیهی راد
کارشناس آموزشی و پژوهشی
29902393
Faghihi [at] mail.sbu.ir
مریم فانی سبزه‌واری
مسئول دفتر رئیس پژوهشکده
29905430
Fani [at] mail.sbu.ir
الهه میرزاحسینی

مسئول پذیرش کلینیک تخصصی خانواده و کودک

29902395
29902397
e.mirzahosseini [at] mail.sbu.ir
بیژن مارابی
مشاور و کارشناس کلینیک تخصصی خانواده و کودک
29902395
29902397
b.marabi [at] mail.sbu.ir
هاله افقی
کارشناس کلینیک تخصصی اتیسم
29905436
H.Ofoghi[at] mail.sbu.ir