طرح‌های خاتمه یافته:

پژوهشکده خانواده در‌ راستای اهداف پژوهشی خود طرح‌های گوناگونی را در حوزه‌های مختلف خانواده اجرا‎‌ کرده که به‌ تعدادی از‌ آنها اشاره می‌شود:
 • بررسی اثر روش‌های تصور هدايت‌شده با‌ موسيقی در‌ کاهش استرس، افسردگی و اضطراب و افزايش سلامت عمومی والدين دارای کودکان اتيستيک
 • مطالعه مفهوم خانواده، سلامت خانواده و خانواده سالم و آسیب‌زا از دیدگاه خانواده‌های ایرانی​
 • مطالعه مفهوم خانواده، سلامت خانواده و خانواده سالم و آسیب‌ها از دیدگاه کارشناسان
 • بررسی نقش عوامل خانوادگی بر افت تحصيلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان قم
 • طرح تاثير گروه‌های حمايتگر بر افزايش سازگاری والدين کودکان با‌ اختلال اتيستيک
 • بررسی تاثير رفتار والدين روی ريتم‌های فيزيولوژيک فرزندان
 • بررسی ميزان آگاهی دانشجويان مقطع کارشناسی دانشگاه شهيد بهشتی در‌زمينه خصوصيات، راه‌های انتقال، پيشگيری و ابعاد اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی بيماری ايدز
 • بررسی فاصله نسل‌ها در‌ موضوع خانواده مقايسه ادراک و آرمان ساختار خانواده در‌ جوانان و والدين آن‌ها
 • بررسی تاثير نوبت‌کاری بر‌ رضایت‌مندی زناشويی پرستاران زن
 • تمکين خاص و آثار حقوقی آن
 • بررسی و مقايسه غرور ملی در ايرانيان ساکن کانادا، ايرانيان متقاضی مهاجرت به‌خارج از کشور و يک‌گروه از ايرانيان ساکن تهران
 • مطالعه مقدماتی نقش آموزش مهارت‌های شناختی زندگی زناشویی در تغییر باورهای ارتباطی دانشجویی
 • شناخت و طبقه‌بندی تم‌های موسيقی با‌هدف کاربردهای روان‌شناختی
 • سقط جنين مصنوعی در جهان‌بينی کليسای حواری ارامنه گريگوری
 • سقط جنين در نظام حقوقی ايران از نظر ادله نفی ضرر
 • طرح بررسی تطبيق مقاهيم مشترک حقوقی و روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و پزشکی
 • بررسی کيفيت زندگی زنان مبتلا به‌ ايدز شهر تهران
 • بررسی مقدماتی ويژگی‌های روان‌سنجی و اعتبار‌يابی ابزارسنجش کارکرد خانواده (FAD)
 • بررسی کيفی نيازهای روانی مادران کودکان مبتلا به‌اختلالات اتيستيک در مراجعه‌کنندگان به دو‌مرکز آموزشی و توان‌بخشی اختلالات اتيستيک (به آرا و CTAD)
 • تشکيل پليس کودک و نوجوان
 • اعتباریابی و تحليل عاملی مقياس MMPI_2 در جامعه دانشجويی تهران برای استفاده در مراکز بالينی و پژوهشی
 • بررسی و مقايسه فراوانی اختلالات رفتاری هيجانی در فرزندان مبتلايان به بيماری دو‌قطبی و مقايسه آن با گروه کنترل
 • ترجمه و انطباق آزمون «ارزيابی تاب‌آوری بچه‌های سالم» و اندازه‌گيری ويژگی‌های روان‌سنجی آن در تهران
 • ساخت، آماده‌سازی و هنجاريابی مقياس توافق‌سنجی پيش از ازدواج
 • پروژه تحقيقات طولی خانواده
 • تاثير رفتار ارتباطی و نظارتی والدين بر وضعيت تحصيلی اجتماعی دانشجويان با تاکيد بر دانشجويان دختر
 • هنجاريابی مقدماتی ابزار سنجش خانواده در خانواده‌های کودکان مقطع ابتدايی شهر تهران​
 • بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان با خطرپذیری دانشجویان در دانشگاه‌های کشور
 • مرور سیستماتیک عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتبط با سوء مصرف سیگار، مواد مخدر و الکل در بین جوانان​
 • بررسی تاثیر ساختار خانواده، محیط خانوادگی و ارتباط با مدرسه بر خطرپذیری دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر​
 • بررسی تاثیر تمرین آرام‌سازی روایی و خودگویی مثبت همراه با موسیقی آرامبخش و نیروبخش در کاهش استرس، اضطراب و افسردگی و افزایش شادکامی و عزت نفس دانشجویان
 • بررسی رابطه ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های هویت با خطرپذیری دانشجویان
 • تدوین برنامه آموزش خانواده: زندگی سازگار با اتیسم و بررسی اثربخشی این برنامه بر کاهش علائم اتیسم در کودکان مبتلا به آن و بهبود کیفیت زندگی مادران آن‌ها
 • بمرور سیستماتیک پژوهش‌های سو‌ءمصرف مواد مخدر نوجوانان در کشور
اطلاعات تماس:
29902393
Family [at] sbu.ac.ir