کنگره‌های آسیب‌شناسی خانواده

دهمین کنگره ملی و دومین کنگره بین‌الملیی آسیب‌شناسی خانواده و ششمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی
(اردیبهشت 1403)
نهمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و پنجمین جشنواره ملی خانواده‌پژوهشی

(مهر و آبان 1400)
اطلاعات تماس:
وب‌سایت 
familycong [at] sbu.ac.ir
آدرس: تهران، بلوار کریم خان زند، خیابان اسدآبادی
هفتمین کنگره ملی آسیب‌شناسی خانواده و سومین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی
(اردیبهشت 1395)
دومین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی
(اردیبهشت 1393)
ششمین کنگره آسیب‌شناسی خانواده در ایران
(اردیبهشت 1393)
نخستین کنگره بین‌المللی خانواده و جهانی شدن و پنجمین کنگره آسیب‌شناسی خانواده در ایران
( 23-24 اردیبهشت 1391)
چهارمین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران
( 21-23 اردیبهشت 1389)
 
نخستین جشنواره ملی خانواده‌پژوهی
(25 اردیبهشت 1387)
سومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده  در ایران
(23-26 اردیبهشت 1387)
دومین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران
(25-28 اردیبهشت 1385)
نخستین کنگره سراسری آسیب‌شناسی خانواده در ایران
(28-30 اردیبهشت 1383)